Nippon Inu (Akita, Shiba, Kishu, Am. akita)

 

- Shikoku kennel Kasatoriisou